Banc de semen de donant

La seva funció principal és proporcionar mostres de semen a:

 • Parelles amb problemes d’esterilitat per factor masculí sever.

 • Dones sense parella.

 • Dones amb parella femenina.


Es poden realitzar diferents tècniques de reproducció, principalment la inseminació artificial i la fecundació in vitro.

Com es guarden les mostres en un banc de semen?

El semen es barreja amb un crioprotector i es congela en dosis a -196ºC (nitrogen líquid).

Les mostres es poden mantenir congelades durant anys sense que perdin la seva capacitat fecundant.

Les dones/parelles candidates a banc de semen de donant són:

 • Dones amb parella femenina.

 • Parelles estèrils per causa masculina (azoospèrmia, oligozoospèrmia severa…)

 • Quan el marit és portador d’una malaltia genètica transmissible o presenta anomalies cromosòmiques o de la gametogènesi.

 • En cas que existeixi una alteració no corregible de l’ejaculació masculina.

 • Si la dona presenta isoimmunització severa, essent el marit Rh positiu.

 • Quan es busca mostra seminal immunològicament (HLA) compatible.

Selecció de donants:

La procedència i selecció dels donants és un dels aspectes més controlats del banc de semen.

Cal que siguin homes majors d’edat (entre 18 i 40 anys) voluntaris, que passen per un estudi previ exhaustiu abans de ser acceptats. Aquest estudi comprèn:

 • Anamnesi familiar i personal

 • Valoració psicològica

 • Exploració física

 • Seminograma i prova de congelació

 • Analítiques serològiques i genètiques


L’analítica inclou:

Grup sanguini i Rh, estudis serològics, immunològics, de malalties de transmissió sexual, i d’altres segons l’origen o si ha viatjat a països de risc en els darrers mesos, cariotip en sang perifèrica i estudis genètics tal i com marca la llei.

Existeix la possibilitat de realitzar el Test de portadors de malalties recessives ampliat (s’estudien més de 270 malalties amb herència recessiva) i fer el matching genètic amb la receptora per disminuir al màxim el risc de tenir descendència afecta de les malalties que s’estudien. Per a més informació podeu clicar a l’enllaç específic de portadors de recessives on s’explica amb més detall en què consisteix.

En cas de ser acceptats, les mostres que es congelin passen un període de «quarentena» després del qual es repeteixen les analítiques per comprovar que no es dona cap seroconversió.

La donació de semen és voluntària i anònima.

Quins criteris es segueixen per assignar un donant a una dona/parella?

Bàsicament es tenen en compte característiques físiques com alçada, pes, color cabell, color d’ulls, color de pell, grup sanguini i factor Rh. En el cas de fer matching genètic, a més, que no coincideixin variants patogèniques entre la receptora i el donant.